W dniu 31.07.2015 projekt został zakończony

CZERWIEC 2014

6. czerwca 2014

Trwa organizowanie subsydiowanego  zatrudnienia dla uczestników i uczestniczek projektu. Jest ono ogromną szansą zarówno dla osób niepełnosprawnych – które mają okazję przekonać pracodawców że niepełnosprawność nie wyklucza bycia profesjonalnym i zaangażowanym pracownikiem oraz zaprezentować pracodawcom zdobyte w toku projektu oraz dotychczasowego życia zawodowego umiejętności i kwalifikacje w jednej z najbardziej rozwojowych branż na terenie powiatu wałbrzyskiego, który jako region o niezwykłych walorach turystycznych, stawia na rozwój gastronomii i hotelarstwa, jak i dla pracodawców w tych branżach – szansą na pozyskanie zmotywowanego, przygotowanego profesjonalnie pracownika, który ma wyznaczone cele zawodowe, jest zdecydowany, posiada niezbędne kwalifikacje i wybierając udział w projekcie, zdecydował że swoje zawodowe życie chce wiązać właśnie z branżą gastronomiczną.

MAJ 2014

6. maja 2014

Trwają warsztaty psychospołeczne.

Z uczestnikami i uczestniczkami projektu pracuje pośrednik pracy. Jego zadaniem jest wybór pracodawców oferujących miejsca pracy w ramach projektu. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia przez okres dziesięciu miesięcy.

30. maja 2014

Trwają rozmowy z pracodawcami.

W ramach projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” wszyscy uczestnicy i uczestniczki skorzystają ze wsparcia
w postaci subsydiowanego zatrudnienia: zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze godzin (1 etat), nawiązanego na okres 10 miesięcy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1680,00 zł.

Pracodawca, który zatrudni pracownika – uczestnika/czkę projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia, staje się beneficjentem pomocy publicznej. Intensywność pomocy dla beneficjenta pomocy (przedsiębiorca/pracodawca) wynosi 75% i dotyczy nie tylko wynagrodzenia brutto pracownika (1680,00 zł), ale również pozostałych składek odprowadzanych przez pracodawcę, a wkład beneficjenta pomocy w koszty zatrudnienia powinien wynosić co najmniej 25% (pracodawca może podwyższyć wynagrodzenie brutto pracownikowi, jednak koszty podwyżki ponosi pracodawca we własnym zakresie). To oznacza, że pracodawca/przedsiębiorca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, ponosząc jedynie 25% kosztów jego wynagrodzenia w okresie 10 miesięcy obowiązywania umowy o subsydiowane zatrudnienie. Refundacja beneficjentowi pomocy (przedsiębiorca) przez podmiot udzielający pomocy (Fundacja Spektra) kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika/ów, zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia, będzie dokonywana co miesiąc, po doręczeniu przez pracodawcę kompletów dokumentów związanych z poniesionymi kosztami na wynagrodzenie brutto i obowiązkowe składki pracodawcy w danym miesiącu.

KWIECIEŃ 2014

2. kwietnia 2014

Wszystkie grupy zakończyły udział w kursach zawodowych: ,,Kucharz małej gastronomii”, ,,Kuchnia Polska”, "Kuchnie świata”.

Kontynuujemy wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe. Trwają warsztaty psychospołeczne.

MARZEC 2014

14. marca 1014

Uczestnicy czwartej grupy brali udział w kursie ,,Kuchnie świata”. 14 osób zdobyło nowe kwalifikacje.

Trwa poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz warsztaty psychospołeczne dla wszystkich uczestników projektu.

LUTY 2014

28. lutego 2014

Uczestnicy trzeciej grupy zakończyli udział w kursie ,,Kuchnie świata”. Otrzymali świadectwo ukończenia kursu – zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty potwierdzające podwyższenie kwalifikacji.

Kontynuujemy poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu. Dla wszystkich organizowane są warsztaty psychospołeczne, których celem jest integracja społeczna i zawodowa oraz kształcenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy i w pracy tj. komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, przyjmowanie ocen, empatia, organizacja czasu, negocjacje.

STYCZEŃ 2014

7. stycznia 2014

Kurs zawodowy ,,Kuchnie świata” rozpoczęła grupa III uczestników i uczestniczek projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”

Grudzień 2013


20. grudnia 2013

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” są uczestnikami  warsztatów psychospołecznych, których celem jest integracja społeczna i zawodowa oraz kształcenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy i w pracy tj. komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, przyjmowanie ocen, empatia, organizacja czasu, negocjacje.

17. grudnia 2013

Uczestnicy IV grupy zakończyli udział w kursie zawodowym „Kuchnia polska”.

16. grudnia 2013

Rozpoczęto prowadzenie kursu „Kuchnie świata” dla II grupy uczestników i uczestniczek projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”

Listopad 2013


27. listopada 2013

Uczestnicy  III grupy zakończyli  udział w kursie zawodowym „Kuchnia polska”.

6. listopada 2013

Rozpoczął się kolejny kurs zawodowy ,,Kuchnie świata” dla grupy I uczestników i uczestniczek projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”

Październik 2013   


26.października 2013

Trwa kontynuacja indywidualnego poradnictwa psychologicznego mającego przełamywanie barier psychologicznych, potęgujących marginalizację społeczną oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego, którego celem jest stworzenie IPD i ścieżki kariery zawodowej oraz wsparcie na rynku pracy.

Dla wszystkich grup szkoleniowych rozpoczynają się szkolenia ,, Moje miejsce na rynku pracy”. Odbywały się będą w Domu Turysty Harcówka w Wałbrzychu i potrwają do 15.grudnia 2013 r.

22. października 2013

Zaświadczenia o ukończeniu kursu ,, Kucharz małej gastronomii” uzyskała grupa IV.

15.października 2013

W dniu dzisiejszym grupa II ukończyła kurs,, Kuchnia polska”. Uczestnicy uzyskali zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty potwierdzające podwyższenie kwalifikacji.

Wrzesień 2013


20.września 2013

Kurs ,,Kucharz małej gastronomii” ukończyła grupa III.

9. września 2013

,,Kuchnia Polska” – kurs rozpoczyna grupa II.

5.września.2013

Dzisiaj rozpoczynamy kurs ,,Kucharz małej gastronomii” dla grupy IV.

4.września 2013

Dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu trwa kontynuacja poradnictwa psychologicznego.

Wsparcie psychologiczne prowadzone w ramach projektu ma charakter indywidualny i jest dostosowywane do bieżących i specyficznych potrzeb uczestników. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają jedną godzinę zegarową. Tematyka wsparcia jest każdorazowo konsultowana z uczestnikiem i jest wypadkową potrzeb zgłaszanych przez uczestnika oraz obszarów zauważonych przez psychologa. W przypadku uczestników posiadających problemy natury psychologicznej  praca ma na celu redukcję tych problemów w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. W przypadku uczestników nie posiadających problemów natury psychologicznej realizowany jest program rozwojowy mający na celu podnieść te kompetencje uczestnika, które zwiększą jego szanse na rynku pracy. Tematyka wsparcia jest każdorazowo konsultowana z uczestnikiem i jest wypadkową potrzeb zgłaszanych przez uczestnika oraz obszarów zauważonych przez psychologa. Psycholog ustala obszary szczególnie ważne dla rozwoju na podstawie danych zebranych w trakcie rekrutacji.

3.września 2013

Uczestnicy i uczestniczki projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” biorą udział w poradnictwie zawodowym, którego celem jest stworzenie IPD i ścieżki kariery zawodowej oraz wsparcie na rynku pracy.

2. września 2013

Grupa III  uczestniczy w  kursie ,,Kucharz malej gastronomii”.

Grupa I  jest w trakcie kolejnego kursu zawodowego: "Kuchnia Polska".

Jak zawsze praktyka przeplata się z teorią, skupienie z pozytywną atmosferą. Uczestniczki i uczestnicy projektu uczą się tworzyć zdrowe smakołyki. Przygotowują potrawy, zgodnie z recepturą: zupy, dania główne, przystawki i desery.

13.września 2013

Grupa I z powodzeniem ukończyła kurs ,,Kuchnia polska”.

Sierpień 2013

Grupa III rozpoczyna zajęcia teoretyczne.

 

Grupa II trakcie szkoleń praktycznych - przygotowania stołu do przyjęcia angielskiego "na stojąco".

   

Lipiec 2013


Miło nam poinformować, iż 26 lipca pierwsza grupa uczestników i uczestniczek projektu zakończyła 144-godzinny kurs „Kucharz małej gastronomii”.
Na załączonych zdjęciach możemy podziwiać ich pracę w zakresie tematycznym: przygotowywanie przyjęć oraz zakąski zimne, oraz samych uczestników i uczestniczki – zadowolonych z osiągniętych wyników i nastawionych na nowe wyzwania (już piątego sierpnia grupa zaczyna kolejny kurs „Kuchnia Polska”).

   
 


3. lipca 2013

Druga 13-osobowa grupa uczestników projektu rozpoczęła kurs "Kucharz małej gastronomii".

Czerwiec 201317.czerwca 2013

W dniu dzisiejszym pierwsza, 13 osobowa grupa uczestników projektu rozpoczęła kurs ,,Kucharz małej gastronomii”.

Zajęcia  będą się odbywały średnio 3 razy w tygodniu, po 8 godzin. Łącznie 144 godziny. Kucharz małej gastronomii przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną, wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.

     
                                                                                                   

 4. czerwca 2013

Uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczęli indywidualne poradnictwo psychologiczne mające na celu przełamywanie barier psychologicznych potęgujących marginalizację społeczną, utrudniających aktywne i pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie kandydatów/kandydatek na uczestników projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”.

Każdy uczestnik/uczestniczka pozostaje we wsparciu przez okres 12 miesięcy, odbywając indywidualne sesje psychologiczne 1 raz w miesiącu.


Maj 2013
 


29. maja 2013

Rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe, polegające na aktywizacji społeczno – zawodowej do predyspozycji, zainteresowań, możliwości i ograniczeń u uczestników/ uczestniczek projektu ,, Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”.

Każdy uczestnik/uczestniczka pozostaje we wsparciu przez okres 12 miesięcy, odbywając sesje doradcze średnio 2 razy w miesiącu.

6. maja 2013

Zakończyła się rekrutacja do projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych". Bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie projektem.

20. kwietnia 2013

Trwa II etap rekrutacji, w którym Doradca zawodowy dokona analizy predyspozycji zawodowych kandydatów/kandydatek biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie wsparcie w postaci kursów zawodowych. Ze względu na zaplanowane w projekcie długotrwałe wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia w rozmowach kwalifikacyjnych weźmie udział również Psycholog, którego zadaniem będzie sporządzenie profilu psychologicznego koniecznego do dalszej pracy z uczestnikami /uczestniczkami projektu.Kwiecień 2013
 

3. kwietnia 2013

Rekrutacja do projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" trwa. Serdecznie zapraszamy.

 
Marzec 2013
 
22. marca 2013

Z kandydatami/kandydatkami do projektu rozmowy rozpoczął psycholog.

15. marca 2013

Nadal trwa rekrutacja do projektu. Rozpoczynają się indywidualne rozmowy kandydatów/kandydatek na uczestników do projektu z doradcami zawodowymi.

7. marca 2013

Trwają spotkania informacyjno - rekrutacyjne kandydatów/kandydatek na uczestników projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych". Docieramy do każdej osoby, która zgłasza chęć udziału w projekcie. Osoby zainteresowane składają dokumenty rekrutacyjne.

1. marca 2013

W dzisiejszym dniu spotkaliśmy się z kandydatkami/kandydatami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy.


Luty 2013

 

25. lutego 2013

Dziś byliśmy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu i Jedlinie-Zdroju. 

   


24. lutego 2013

 

Rozpoczynamy spotkania informacyjno-rekrutacyjne z kandydatami/kandydatkami do projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Mieroszowskim Centrum Kultury.

 

Styczeń 2013


Ruszyła kampania promocyjna projektu ,,Smak życia. Praca w branży gastronomicznej szansą na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które nie przekroczyły 64 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego
(w tym w mieście Wałbrzych) w województwie dolnośląskim.

Projekt promuje prasa lokalna: Tygodnik 30 minut, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, DB- tygodnik Dobry i Bezpłatny.

W zakładce rekrutacja dostępne są dokumenty rekrutacyjne.


 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki